top of page
200305_black+gold J_04.png

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1.    Adatkezelési nyilatkozat

A Tokajer Wellness Panzió internetes oldalán történő bármilyen regisztrációval, ajánlatkéréssel, foglalással, szolgáltatásaink igénybevételével időkorlát nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Tokajer 97 Hotel Kft. az adatait nyilvántartsa, kezelje, piackutatás vagy üzletszerzés, reklámküldés céljából a jogszabályi előírásoknak megfelelően feldolgozza és felhasználja. Az adatközlés önkéntes, Ön bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, vagy adatainak helyesbítését, törlését kérni indoklás nélkül. Ezt az info@tokajerwellness.com , a tokajersales@gmail.com   vagy a +36 30 286 3810-es telefonszámon és személyesen a 8360 Keszthely, Apát utca 21. szám alatt teheti meg. 
Amennyiben Ön mások nevében is regisztrál, úgy tekintjük, hogy rendelkezik felhatalmazásukkal, mely kiterjed az adatkezelési hozzájárulásra is. Adatkezelési hozzájárulás az is, ha az adatokat szerződéskötés szándékkal vagy a szerződés keretében bocsátja rendelkezésünkre. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) nyújthatja be.

2.    A szolgálató adatai:

Cégnév: Tokajer 97 Hotel Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Apát utca 21.
Adószám: 25575732-2-20
Cégjegyzékszám: 20 09 075147

3.    Általános információk

Jelen „Általános szerződési feltételek” – továbbiakban ÁSZF – a Tokajer 97 Hotel Kft. által üzemeltetett Tokajer Wellness Panzió szállás- és kapcsolódó szolgáltatásainak igénybevételét szabályozzák.
Jelen ÁSZF nem zárja ki és nem szabályozza az egyéb, a szolgáltató szolgáltatásainak értékesítése érdekében létrejött megállapodások, szerződések megkötését utazásközvetítőkkel, utazási irodákkal, szervezőkkel.

4.    Szerződő felek

A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő és/vagy igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy gazdálkodó szervezet – továbbiakban vendég.
A feltételek teljesülése esetén a szolgáltató és a vendég – továbbiakban: szerződő felek – a szolgáltatási szerződés feleivé válnak.

5.    A szolgáltatás megrendelése, szerződés, a foglalás menete és módosítása


a.    Ajánlatkérés, válaszadási idő:
A panzió vállalja, hogy a vendég szóban, telefonon, levelezési rendszeren, elektronikus úton tett ajánlatkérését a beérkezéstől számított 24 órán belül feldolgozza (hétvége és ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon). A küldött ajánlat nem kötelezi a szálláshelyet a kiajánlott szoba fenntartására. Az ajánlatok elfogadását, megrendeléseket, azok beérkezésének sorrendjében, a rendelkezésre álló szabad kapacitás függvényében igazolja vissza. A vendég ajánlatát, szolgáltatás iránti igényét indokolási kötelezettség nélkül visszautasíthatja.
b.    Visszaigazolás:
A szolgáltatói szerződés kizárólag a szálláshely által írásban visszaigazolt foglalás által jön létre. A panzió vállalja, hogy a beérkezett megrendelést 24 órán belül feldolgozza (hétvége és ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) és írásbeli választ küldd a megadott elérhetőségre. Az adatok valóság tartalmáért és helyességéért az ügyfél a felelős. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
c.    Fizetési kötelezettségek:
A panzió a visszaigazolt foglalást követően 5 munkanapon belül előleget kér a vendégtől. Az előleg befizetése történhet készpénzzel, banki átutalással, szép kártyás befizetéssel. A banki tranzakciónál kérjük a könnyebb beazonosítás érdekében a közlemény rovatban feltüntetni a vendég nevét, címét, valamint a visszaigazolásban feltüntetett visszaigazolási számot. A szállás a befizetett előlegekről számlát állít ki, amelyen szereplő vevőadatok valóságtartalmáért a vendég a felelős. Amennyiben a befizető és a számlázási név és cím eltér egymástól, ezt a vendégnek kötelessége jelezni a számlázás felé. 
A teljes összeg kiegyenlítése legkésőbb elutazás napján kell, hogy megtörténjen. A befizetett összegekről a szálláshely számlát/ nyugtát állít ki. Az idegenforgalmi adó készpénzben fizetendő, ettől eltérő fizetési módra kizárólag a recepción dolgozó alkalmazott, vagy felettese adhat engedélyt. 
d.    Hosszabbítás, módosítás:
A foglalás határozott időre szól, annak hosszabbítása, módosítása a szabad helyek függvényében történhet a recepció, vagy az értékesítés által. A megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.  A hosszabbítás díja megegyezik a napi árral. Kedvezményt a recepció vagy az értékesítés adhat. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ha a vendég a megrendelt úgynevezett extra szolgáltatásokat nem veszi igénybe, és azokat az egyes szolgáltatások kapcsán biztosított határidőben nem mondja le, vagy a szolgáltató lemondási lehetőséget a szolgáltatás jellege miatt nem biztosít, a vendég az adott szolgáltatás díjának 50 %-ával egyező kötbért köteles fizetni.
e.    Téves árközlés:
A szolgáltató vagy vele jogviszonyban álló partnere által adminisztratív illetve technikai, informatikai hibából adódó téves, alacsonyabb ár illetőleg díjajánlat vagy közlés esetén a felek közti szerződés – közvetett és közvetlen szerződéskötés esetén egyaránt – csak akkor jön érvényesen létre, ha az a honlap szerinti árak, díjak legfeljebb 20 % mértékű csökkenését eredményezi. Ezt meghaladó téves ár, díjközlés esetén ajánlati kötöttség nem áll be, a szerződés elfogadó nyilatkozat esetén sem jön létre (nyilvánvaló akarathiba).
f.    Kedvezmények:
A panzió jogosult árait módosítani, amelyek nem vonatkoznak a már meglévő szerződésekre.  A szállás biztosíthat törzsvendégeinek egyedi kedvezményt a szolgáltatások árából. Ez az egyedi kedvezmény kizárólag a saját honlapra, vagy a panzió elérhetőségeire érkezett ajánlatkérésre vagy foglalásra érvényes. 
A panzió jogosult kedvezményt felajánlani abban az esetben, amennyiben önhibáján kívül nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, vagy azok egy részét. Amennyiben a kedvezményt a szerződő felek egyetértően elfogadják, a későbbiekben ez nem lehet jogvita alapja.

6.    Árak


a.    Szobai szolgáltatás árak közlése:
A panzió szobaárai a honlapon olvashatók, emellett a recepció is ad felvilágosítást. A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások árai a honlapon találhatók, illetve a recepció és az értékesítés ad felvilágosítást, valamint az adott részlegen is kifüggesztésre kerülnek. 
b.    Az árak módosításának lehetősége és ezzel kapcsolatos kötelezettségek:
A szolgáltató jogosult árainak bármikori módosítására előzetes bejelentés nélkül. A módosítás természetesen nem vonatkozik a már meglévő szerződésekre és kiadott ajánlatokra, vagy a módosítás előtt megrendelt extra fizetendő szolgáltatásokra. 
c.    Az árak adótartalma:
A szálláshely az árak megadásánál köteles megjelölni az árak adótartalmának jogszabály által meghatározott mértékét (Általános Forgalmi Adó; Idegenforgalmi adó). A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a módosításokat figyelembe vegye és előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre, vagy a vendégre.
d.    Alkalmazott pénznem, alkalmazott árfolyam:
A Tokajer Wellness Panzió árai Magyar Forintban (HUF) vannak meghatározva. A forinttól eltérő deviza nemekben kiadott ajánlatok esetén és a honlapon kötött árfolyamot alkalmaz. A kötött árfolyamot az MKB ajánlásának figyelembe vételével határozza meg. A panzió fenntartja magának a jogot, hogy a kötött árfolyamot megváltoztassa nagymértékű árfolyam-ingadozás esetén.  Más szolgáltatóval kötött külföldi pénznemű és elszámolású megállapodás esetén a felek az alkalmazott árfolyamot szerződésben rögzítik. 
A szezonalitásból, a devizaárfolyamok változásaiból, az akciók során alkalmazott árakból, egyéb gazdálkodási tényezőkből következően a szolgáltatások ára azonos időben is eltérhet. Emiatt a vendég a szolgáltatóval szemben igényt nem érvényesíthet, rá az általa kötött szerződés szerinti árak vonatkoznak. 
e.    Gyermekek esetén alkalmazott árakra vonatkozó feltételek:
A szolgáltató azon vendégek részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét a szálloda honlapján tünteti fel. A gyermekkedvezmények életkor alapján vannak meghatározva.  Az életkor igazolását a szolgáltató a törvényes képviselőtől, kísérőtől kérheti. Ennek megtagadása esetén a szolgáltató felnőtt árakat alkalmazhat.

7.    Fizetés

a.    A megrendelt szolgáltatás ellenértéke:
A felek közti szerződés az írásos visszaigazolással lép érvénybe. A visszaigazolás kötelező eleme a fizetendő összeg és az egyéb fizetendő díjak feltüntetése. A panzió előleget kér Vendégeitől, melynek mértéke és fizetési határideje a visszaigazolásban található. A teljes összeget legkésőbb az elutazás időpontjáig köteles kiegyenlíteni a szolgáltatás igénybe vevője. A panzióban elfogadott fizetőeszközök: bankkártya, hitelkártya, készpénz, szépkártya (OTP, MKB, K&H). 
b.    Előlegfizetés:
A szálláshely jogosult előleget kérni a szolgáltatásaira. Az előleg mértékét alapesetben a foglalás összegének 50%-ban határozza meg, foglalástól számított 5 munkanapon belüli utalással a megadott bankszámlaszámra. A tokajerwellness.com honlapon az impresszum menüpont alatt megtalálhatók a vállalkozás bankszámlaszámai forintos és deviza átutalás esetére. A panzió munkatársainak jogában áll az alapesetben meghatározott mértékektől eltérni. 
c.    Extra szolgáltatások:
A szállásdíjba foglalt ingyenes szolgáltatásokon felül a panzió egyéb szolgáltatásai felár, illetve extra díj fizetése esetén vehetők igénybe. Ezen szolgáltatások díjai fel vannak tüntetve a honlapon, vagy a szobai információs mappában, továbbá a recepció is nyújt információt ezzel kapcsolatban. Az ilyen szolgáltatások megrendelése vagy a recepción, vagy az értékesítésen keresztül történhet. A megrendelt extra szolgáltatások ellenértéke terhelésre kerül a szobaszámlára. Kiegyenlítése történhet a többi szolgáltatás díjával együtt, vagy külön számlán.
d.    Szobaszámla, terhelés:
A panzióban megszálló vendégek a szolgáltatások teljesítése után számlát kapnak, amelyen fel vannak tüntetve a fizetendő díjak. A fizetési lehetőségek a megrendelt szolgáltatások kiegyenlítése résznél kerültek részletezésre. A terhelt tételek a Vendéggel való egyeztetés után kerülnek kiszámlázásra.

8.    Lemondási feltételek

Az érkezés előtti 14. napig a foglalás kötbérmentesen lemondható, 14 napon belüli lemondás esetén 50% kötbér kerül kiszámlázásra. Az érkezés előtt 2 napon belül történő lemondás, vagy meg nem érkezés esetén a kötbér a visszaigazolásban szereplő összeg 100%-a. Amennyiben a foglalás a kötbérmentesen lemondható időszakban kerül lemondásra, a befizetett előleget visszautaljuk, vagy annak összegéről ajándékutalványt állítunk ki. SZÉP kártyával történő fizetés és előlegfizetés esetén az összeg visszautalására nincs lehetőség.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így például akciós ajánlatai - foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

9.    Szolgáltatások igénybevételének feltételei


a.    Érkezés, elutazás:
A Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00 óráig köteles elhagyni. Korai érkezésre, vagy késői elutazásra előzetes egyeztetés alapján, a rendelkezésre álló kapacitás függvényében van lehetőség. Korai érkezés és késői elutazás esetén extra díj kerül felszámításra, melynek mértékéről a recepció ad felvilágosítást.
b.    Parkolás:
A panzióhoz tartozó, kamerával megfigyelt külső parkolók használata ingyenes. Korlátozott számban belső udvari, kamerával megfigyelt parkolóhely áll rendelkezésre, melynek használatára szabad kapacitás függvényében, parkolási díj megfizetése mellett van lehetőség.
A Szolgáltató a parkolójában lévő gépjárműben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.
c.    A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei:
A vendég köteles a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szálláshely szolgáltatásait rendeltetésszerűen használni.
A vendég köteles a bejelentkezéskor a bejelentőlapot valós személyi adataival kitölteni és aláírni. A vendég aláírásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a házirendet, melyről bővebb információ a következő linken érhető el.
A vendég a szálláshely szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
A szálláshely jogosult a szerződést felbontani, illetve a szolgáltatást megtagadni, amennyiben:
     -    a vendég a panzió alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll,                            fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
     -    a vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét.
Fertőző betegségeben szenvedő vendég, inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég a panzió szolgáltatásait nem veheti igénybe.
A 18 év alatti vendégek a szálláshely szolgáltatásait csak szülői felügyelettel és felelősségére használhatják.
d.    Dohányzás:
A magyar jogszabályok értelmében a dohányzás a szálláshely szobáiban, éttermében, közösségi területein tilos, dohányozni csak az arra kijelölt területeken lehet.
A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás megszüntetésére. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.
e.    Elhelyezési garancia:
Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
Szolgáltató köteles a visszaigazolásban szereplő áron, azonos, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani, vagy felajánlani a szolgáltatásokat a teljes időtartamra, vagy az akadály megszűnéséig. Az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi többletköltség a Szolgáltatót terheli.
Szolgáltató köteles ingyenes transzfert biztosítani a helyettesítő szálláshelyre történő költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.
Amennyiben a Szolgáltató e kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
f.    Háziállat:
A szolgáltató szálláshelyére háziállat csak előzetes egyeztetést követően, a vendég folyamatos felügyelete mellett vihető be.
A szálláshely a háziállatra felárat számít fel, mely árat a mindenkori árlista tartalmazza. Az ár csak a háziállat tartózkodására vonatkozik. Panziónk nem biztosítja a fekhely kialakítását a szobában, illetve az eledelt, melyről vendégünk gondoskodik.
A háziállat a közösségi helyeket a szoba megközelítésére használhatja, nem vihető be a wellness, fitness részlegre, az étterembe és reggeli ideje alatt a terasz területére.
A vendég teljes körűen felelős valamennyi, a háziállat által okozott kárért, melyet köteles a helyszínen megfizetni.
A háziállat a panzió működését és vendégei nyugalmát nem zavarhatja, melyért a vendég felelősséggel tartozik.
g.    Kamerarendszer:
A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a panzió közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek), beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket vagyonvédelmi  és biztonsági okokból zárt láncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.
A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos részletes információkat az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza. (https://www.tokajerwellness.com/adatvedelem)
h.    Talált tárgyak, értékmegőrzés:
A panzióban felejtett értéktárgyakkal, készpénzzel, egyéb dolgokkal kapcsolatban szolgáltatót felelősség nem terheli.
A talált tárgyakat szolgáltató 30 napig őrzi meg, és a tulajdonosnak csak a tulajdonjog igazolása után adja át.
Az utánküldéssel és megőrzéssel kapcsolatos költségek a vendéget terhelik.

10.    A szerződő felek jogai, kötelezettségei, felelőssége


a.    Szerződő fél jogai:
A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
b.    A szerződő fél kötelezettsége:
A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott módon és időpontig a Szolgáltató részére kiegyenlíteni.
A vendég gondoskodik arról, hogy a felügyelete alá tartozó gyermekek folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak és megfelelően, a ház rendjét betartva viselkedjenek a szálláshely szobáiban és közös területein.
c.    A szerződő fél kártérítési felelőssége:
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy elszenved a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
d.    A szolgáltató jogai:
Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdontárgyaira vonatkozóan, amelyeket a szállodába magával hozott.
e.    A szolgáltató kötelezettsége:
A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.
A Szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
f.    A szolgáltató kártérítési felelőssége:
A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshelyen, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a panzió recepcióján, és minden szükséges adatot rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez, a rendőrségi eljáráshoz szükséges.
Értéktárgyakért, értékpapírokért, készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azokat megőrzésre kifejezetten átvette. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a Vendéget terheli.
A szolgáltató közösségi tereiben, szobáiban hagyott személyes tárgyakért (ideértve a szobai széfben elhelyezett dolgokat, tárgyakat is) a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
A Szolgáltató parkolójában lévő gépkocsiban hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.
A panzió wellness és fitness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, ennek területein fokozott a csúszásveszély, az ebből eredő balesetekért a panzió felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató esetleges kártérítési kötelezettsége, a Vendéggel kötött Szerződés szerinti napi szobaár ötszöröse, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.


11.    A vendég betegsége, halála


Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költség-kompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről, az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

12.    Titoktartás


A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

13.    Vis maior


Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbéli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

14.    A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság


A szerződő felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

15.    ÁSZF érvénye


Jelen ÁSZF 2020. január 14-i hatállyal lép érvénybe.

 


Keszthely, 2020. január 14.
 

bottom of page